Shinai and Bokken


Shinai

Standard Shinai 39 $30

Dobari Shinai 39 $40

Standard Shinai 38 $30

Standard Shinai 30-37 $30


Bokken

Redwood Bokken and Shoto Set $55

Redwood Bokken $30

Redwood Shoto $25

White Oak Bokken and Shoto Set $65

White Oak Bokken $35

White Oak Shoto $30